urunkat152.jpg
 

Yangın Talimatı

 

 

1. AMAÇ: Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait hizmet binalarında her hangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve esnasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

2. KAPSAM: Bu talimat Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait hizmet binalarında ve acık alanlarda alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini can güvenliğine yönelik tedbirleri en aza indirmek için gerekli olan esasları kapsar.

 

3.KISALTMALAR:

CO2     : Karbondioksit Tüpü

KBRN : Kimyasal,Biyolojik,Radyolojik ve Nükleer


4.TANIMLAR:

SİVİL SAVUNMA : Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybına en aza seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerin devamını sağlayarak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleridir.

YANGIN : Ortamda her zaman ve bir arada mevcut olan oksijen yanıcı madde ve ısının kontrol dışında birleşmesi sonucu meydana gelen olaydır.


5.SORUMLULAR:

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait hizmet binalarında ve açık alanlarda yangın güvenliğinin sağlanması, itfaiyeye yardım ve yasaklarla ilgili hususların uygulanmasından birim ve ünite sorumluları Hastane Yöneticisine karşı sorumludur.

Hastanemiz Yangın önleme ve söndürme yönergesini yürütmekten birim amirleri Hastane Yöneticisine karşı sorumludur.

Klinik idari sorumluları, Başhekim, Başhekim yardımcıları, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü İdari ve Mali Hizmetler Müdür yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü ve Otelcilik Kalite Hizmetler Müdürü görev alanları dâhilinde Yangın söndürme ve önleme talimatı doğrultusunda Hastane Yöneticisine karşı sorumludur.

Hastane yangın müdahale ekipleri ve görevleri hazırlanmış olup listeler gerekli yerlere asılmıştır, Hastane web sitesinde yayınlanmaktadır.

 

6.FAALİYET AKIŞI:

EĞİTİM VE TATBİKAT:

Sivil Savunma Birimi her yıl periyodik olarak hastane personeline yangın söndürme ve yangın söndürme cihazlarını kullanılması hakkında eğitim verir, eğitimi müteakip yangın tatbikatı yapar.

Eğitimlere Hastanede çalışan tüm personel katılmak zorundadır. Tüm personel yangın söndürme cihazlarının ve yangın dolaplarındaki yangın hortumunun nasıl kullanılacağını bilecektir. 

Tüm Klinik Eğitim ve İdari Sorumlular görev alanlarındaki eksiklik ve faaliyetleri Sivil Savunma Uzmanlığı Birimine bildirmeleri gerekmektedir.

 

YANGIN SÖNDÜRME CIHAZININ KULLANILMASI:

Cihazı alarak yangın yerine getirin.

Rüzgârı arkanıza alarak mümkün olduğunca yangına yaklaşınız.

Tetik mekanizmasını kilitleyen pimi çıkartınız.

Tetiğe sonuna kadar basarak çıkan tozu yangına püskürtünüz.

Yangını ön taraftan arkaya doğru söndürünüz.

Yangın yerini, yangın söndüğünden emin olarak terk ediniz.

Tozlu cihazları toz bitene kadar boşaltınız.

Boşalan cihazları hemen sivil savunma uzmanlığı birimine haber veriniz.

 

YANGIN ESNASINDA AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPINIZ

Telaşlanmayınız, yangını çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz.

En kısa ve doğru olarak adresini, yangın cinsini birim belirtmek suretiyle itfaiyeye (Tel:110) veya hastane yönetimine haber veriniz.

Kendinizi ve başkalarını riske atmadan yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, yanıcı maddeleri uzaklaştırınız, zemine ulaşmamış asansörler ile yangın motopompları ve acil aydınlatma haricindeki yerleri besleyen elektrikleri kesin.

İtfaiye gelinceye kadar eldeki mevcut araç ve gereçten faydalanmak suretiyle yangını söndürmeye çalışınız.

Önce insanları sonra kıymetli evrak ve malzemeyi kurtarınız.

Yangın söndürme ekipleri veyaşehir itfaiyesigelince onların emrine giriniz.

Acil hastalara ve yaralılara yardım ediniz.   

                           

İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YAPILACAK İŞLER:

Yangını görenler, Hastanemiz birimlerinde ve Hastane koridorlarında her 20metre mesafede bulunan yangın dolapları içindeki yangın söndürme cihazını alarak yangın mahalline gelir.

Yangın söndürme cihazının pimini çıkararak tetik tertibatını sağ eline hortumu da sol eline alıp yanan maddenin üzerine sıkmak suretiyle yangını söndürür.

Yangını birden fazla görmesi durumunda diğer personel yangın dolabındaki yangın hortumunu, hortumun ucundaki lanstan tutarak yangın mahalline kadar götürür.

Hortumun içinde devamlı basınçlı su bulunmaktadır. Lansı sola doğru bükerek tazyikli suyu en az 6-7 metre mesafeye tazyikli bir şekilde atacağı göz önünde bulundurarak yanan maddenin üzerine sıkılmak suretiyle yangının söndürülmesi ve soğutulması sağlanır.

 

YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA;

Haber Verme: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefonla veya yangın var diye bağırarak yakınlarda bulunanlara duyurur. Elektrik şartellerinin kapatılmasını sağlar, yangın alarm butonuna basarak santralin alarm geçmesini sağlar yangın mahallinde duman detektörleri var ise yangın alarm sistemi otomatik olarak yangın algılar ve o bölgede yangın olduğunu santralde görevli personelin göreceği şekilde yangın çıkan yerin oda numarasına kadar bilgileri vermektedir.

Bu bilgilerin doğrultusunda santralde görevli personel ve nöbetçi memur aşağıdaki birimlere haber verecektir.

110 İtfaiye

186 Elektrik

187 Doğal gaz

185 Su

155 Polis

2079/2094 Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi

2051 Hastane Nöbetçi Şef

2040/2041 Hastane Güvenlik

2021 Hastane Teknik Birim

 

YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA;

Haber Verme: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefonla veya yangın var diye bağırarak harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir aynı zamanda nöbetçi heyetineve ilgililere haber verir. 

 

YANGIN BİNANIN YANINDA OLURSA;

Binanın yangın tehdidi altındaki tarafında bulunan odalardaki perdeleri çıkartılır, pencereler kapatılır gerekiyorsa evrak, dosya ve diğer eşyalar tehlikesiz yerlere taşınır.

Çatıda koruma tedbirleri alınır çatı ve diğer yerlere düşen kıvılcımlar söndürülür, Ahşap kısımlar ve çatı bol su ile ıslatılır.

İki bina arasında kolay yanıcı maddeler var ise bunlar kaldırılır, temizlenir veya bol su ile ıslatılır.

 

YANGIN MÜDAHALE EKİPLERİNİN GÖREVLERİ

SÖNDÜRME EKİBİ: Yangın yerinin alt ve yanlarındaki odalarda gereken tertibat alınır, yangın söndürmeye ve genişlemesini önlemeye çalışırlar. Görevleri aşağıdadır:
Yangın haberi ulaştığında, yangın yerine gelerek yangının ne tür yangın olduğunu belirleyerek iş yerindeki yangın söndürme malzemelerini kullanarak yangını söndürmeye ve kontrol almaya çalışmak.

Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlamak.

Yangın çeşidine göre uygun söndürücüleri kullanmak.

İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, yalnızca yardım istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur.

Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek operasyon sorumlusuna bildirilir.

KORUMA EKİBİ: Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri ve yetkililerin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder,   görevleri aşağıdadır:

Yangın çıktığını öğrenir öğrenmez ekip komutanı yangını itfaiyeye ve ilgili kişilere en kısa zamanda telefonla haber verecektir. İtfaiyeye yangın yerini tam adresini çıkış saatini ve yangın türünü bildirecektir.

Yangın bölgesinin çevresini güvenlik şeritleriyle çevirecek ve ilgisiz şahısların yangın bölgesine girmesini engelleyecektir. Bu şahıslar kötü niyetli olabilirler, ya da bilgisizlikleri ve tecrübesizlikleri nedeniyle yangından zarar görebilirler.

Gelecek itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olmak amacıyla güzergâh üzerindeki araçların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayarak yol gösterir.

Yangın söndürüldükten sonra da çevre güvenlik önlemlerini sürdürerek yangın yerinin temizlenmesini sağlarlar ve diğer ekiplerle birlikte yangının çıktığı yer, çıkış nedeni, yangın söndürme çalışmaları, yangın sonrası maddi hasar ve diğer kayıplarla ilgili rapor hazırlarlar.

         KURTARMA EKİBİ: Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve eşyayı diğer bulunanlarında yardımı ile ve büro şefinin nezareti altında mümkünse çuval ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirirler. Çuval ve torbalar, yetkililerin lüzum görmesi halinde binanın yanmayan bölümüne götürürler. Görevleri aşağıdadır:

En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden alınacak bilgiler ışığında kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlarlar.

Kendi can güvenliklerini tehlikeye atmadan yangın içerisinde kalan canlılara gerekli teçhizatını kullanarak ulaşmaya çalışırlar.

Kurtardıkları canlıların ilk yardımı için ilk yardım müdahale bölgesine taşınmasını sağlarlar.

Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli (1.derece) malzemeler ve eşyalar varsa bunların yangın dışına çıkarılması çalışmalarını yaparlar.

İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olurlar.

Ekipte olanlar kendi can güvenliklerini kesinlikle tehlikeye atmamalıdırlar.  

 

İLK YARDIM EKİBİ: Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verilmektedir.  Görevleri aşağıdadır:

Kurtarma ve tahliye ekibi tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan insanlara gereken ilk yardım müdahalesini yaparak durumuna göre en seri şekilde en yakın sağlık merkezine gönderilmesini sağlarlar. Olay yerinde triaj uygular ve triaj kartlarını kullanır. Hastaların tahliyesine yardımcı olurlar.

Yangın yerine gelecek olan ambulans ve ilk yardım ekibine yardımcı olur.

 

7.İLGİLİ DOKUMANLAR:

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9.maddesi

Sağlık Bakanlığı 19.12.2007 tarih 2007/12937 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

Sağlık Bakanlığı 20.08.2008 tarih, 2652 Sayılı “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”.

Hastane Afet Planı.

Hastane Sivil Savunma Planı.

Hastane Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.

Hastane Kriz Merkezi Talimatı

27.11.2007 Tarih 12937 sayılı “Binaların Yangından Korunması” hakkındaki yönetmelik.

Hastane Yönetiminin 06.02.2013 tarih 789 sayılı iç genelgesi.

KBRN Talimatı

Acil Durum ve Afet Yönetimi Prosedürü

Hastane Tahliye Planı 

Yanma ve Yangın
Doğal gaz kaçağında ilk yapılacaklar
Hastanelerde Yangın
Yangın Talimatı
Depremden Sonra Yapılabilecekler
Depremden Önce Alınabilecek Önlemler
Deprem Anında Yapılması Gerekenler
Yangın Alarm Sistemlerinde Kullanılan Kablolar
Tüm Hakları Saklıdır © 2011 AE Bina Teknolojileri
Tasarım Ankara Rehberi  | Yayınlama Ankara Hosting